بدلیل قطعی ارتباط بسترهای اطلاعاتی طرح حمایت غذایی که در دست پیگیری است، تا اطلاع ثانوی این سامانه در دسترس نمی باشد.